Meglio regime dei minimi o forfettario

Kaiken kaikkiaan vaihtoehdon 3 todettiin olevan rakenteeltaan paras. Toimintavaihtoehdossa 3A esitettyjen hieman kunnianhimoisempien kantojen yhdistäminen vaihtoehdon 3B siirtymäkausiin katsotaan parhaaksi tavaksi yhdistää toimenpiteen tehokkuus ympäristön kannalta ja tasapuolisuusperusteen noudattaminen. Tähän olisi liitettävä liikenteen osalta toimintavaihtoehto 6, jolla varmistetaan parhaiten energialähteiden johdonmukainen verokohtelu.

Veron hiilidioksidiosuudessa tämä olisi tehtävä mukauttamalla vähimmäiskannat säännöllisin väliajoin päästöoikeuksien markkinahintaan EU:ssa sen arvion mukaan, jonka komissio esittää energiaverodirektiivin 29 artiklan mukaisesti esittämässään kertomuksessa.

Energiankulutusverotusta seurataan vähintään kerran vuodessa keräämällä jäsenvaltioilta tietoja valmisteverokomitean kokouksissa. TAXUD-pääosasto päivittää lisäksi jäsenvaltioiden soveltamia energiaverokantoja koskevan tietokannan valmisteverotaulukot kahdesti vuodessa. Energiaverodirektiivin 29 artiklassa säädetään myös direktiivin eri säännösten ja vähimmäisverotasojen säännöllisestä tarkastelusta kertomuksen ja tarvittaessa komission ehdotuksen perusteella.

Tässä tarkastelussa on otettava huomioon sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja perussopimuksen laajemmat tavoitteet. Kun energiaverodirektiiviä tarkastellaan uudelleen, tarkastelussa on keskityttävä erityisesti siihen, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön energiatuotteiden ja sähkön uuden verokehyksen kansallisissa järjestelmissään, miten se on auttanut niitä ottamaan järjestelmiinsä paremmin mukaan ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyvät näkökohdat ja mikä sen taloudellinen vaikutus on, kun otetaan huomioon se, miten jäsenvaltiot ovat käyttäneet mahdolliset lisätulot.

EL on seadnud endale ranged, õiguslikult siduvad kliima- ja energiaeesmärgid. Kehtiv direktiiv ei ole kõnealuse poliitilise raamistikuga kooskõlas ning sellel on siseturu toimimise seisukohalt mitmeid puudusi. Eelkõige tuleks käsitleda järgmisi küsimusi.

Alammäärad ei kajasta energiatoodete energiasisaldust ega CO 2 -heidet, mistõttu ei kasutata energiat tõhusalt ja moonutatakse konkurentsi siseturul. Samuti on loodud stiimulid, mis on vastuolus ELi energia- ja kliimaeesmärkidega, nt soodustatakse söe kasutamist kütteainena madalam maksumäärkuigi süsi on kõige suurema CO 2 -heitega toode. Seoses mootorikütustega suurendab diislikütuse suhtes kohaldatav madalam alammäär veelgi loomulikku eelist, mis diislikütusel on tänu suuremale energiasisaldusele bensiini ees.

Praeguste alammääradega diskrimineeritakse taastuvkütust, mida põhimõtteliselt maksustatakse sama määraga nagu sellele vastavat tavalist kütust, kuigi taastuvenergia energiasisaldus on madalam nt etanool vs. Lisaks ei taga kehtivad alammäärad äritarbijatele võrdseid tingimusi, kuna olenevalt kasutatavast energiaallikast võib osadel ettevõtjatel olla teiste ees eelis. Nii ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kui ka CO 2 -maksu, mida liikmesriigid võivad energia maksustamise direktiivi alusel koguda, eesmärk on kasvuhoonegaaside heite kulutõhus vähendamine teatavate tegevuste puhul.

Liikmesriigid aga ei kohalda energia maksustamise direktiivi kohast CO 2 -heite maksustamist kooskõlastatult. Seega on energia maksustamise direktiivi raames vaja anda rohkem juhtnööre ja sätestada selgemad reeglid. Energia maksustamise direktiivi reguleerimisala hõlmab kõiki energiatooteid ja elektrienergiat, mida kasutatakse soojusenergiana või mootorite tööle panemiseks.

ELi heitkogustega kauplemise direktiivi kohaldatakse suurtes elektrijaamades ja käitistes tekkiva kasvuhoonegaaside heite suhtes. Mõned energiat tarbivad käitised on hõlmatud mõlema vahendiga nt paberivabrikudsamal ajal kui teised ei ole hõlmatud kummagi vahendiga nt väiksed käitised, kus kasutatakse energiat teatavate tööstusprotsesside jaoks. Mõlemad olukorrad võivad kulutõhusust vähendada ja moonutada konkurentsi siseturul. Kuigi maksustamine koos ELi heitkogustega kauplemise direktiivi kohaldamisega annab märkimisväärse stiimuli heite vähendamiseks, ei pruugi see lahendus olla kulutõhusaim viis heite vähendamiseks.

See õõnestab ELi heitkogustega kauplemise direktiivi loogikat ja moonutab selle toimimist. Energia maksustamise direktiivi artikli 9 lõikega 2 lubatakse kolmel liikmesriigil Belgia, Luksemburg ja Taani kohaldada kerge kütteõli suhtes maksustamistasemeid, mis on madalaimast maksustamistasemest madalamad. Energia maksustamise direktiivi artikli 15 lõikega 3 lubatakse liikmesriikidel kohaldada kuni nullini vähendatud maksustamistaset põllumajanduses, aianduses, kalakasvatuses või metsanduses kasutatavate energiatoodete ja elektrienergia suhtes.

Tuvastatud probleeme saab lahendada üksnes energia maksustamise direktiivi läbivaatamisega. Energia maksustamise direktiivi praegusel kujul saavad liikmesriigid suurendada oma energiamaksude määra või kehtestada CO 2 -maksud. Sellised liikmesriikides kasutatavad lähenemisviisid moonutavad aga konkurentsi siseturul, kuna siseriiklike maksude struktuuri ja taset ei ole ühtlustatud. Peale selle on energia maksustamise direktiiviga hõlmatud kasutuste puhul keeruline kohaldada CO 2 -maksu üksnes heitkogustega kauplemise süsteemi väliste käitiste suhtes.

Energia maksustamise direktiivi läbivaatamise põhieesmärk on viia see paremini kooskõlla ELi energia- ja kliimaeesmärkidega, eriti käsitleda CO 2 -heidet heitkogustega kauplemise süsteemi välises sektoris, hoida ära negatiivne mõju ELi heitkogustega kauplemise süsteemile, hõlbustada energiasäästu ja taastuvenergia arendamist ning võimaldada saada tulu viisil, mis ei moonuta konkurentsi.

Üldiselt peaks läbivaatamine aitama parandada kehtiva direktiivi struktuuri nii, et liikmesriigid saaksid energiamaksustamist tõhusamalt kasutada keskkondlikel ja muudel poliitilistel eesmärkidel ning et see aitaks parandada siseturu toimimist. Selleks et analüüsida, kuidas erinevaid poliitikaeesmärke saaks kõige paremini käsitleda, uuriti mitmeid valikuid ning võrreldi neid baasstsenaariumiga st kehtivasse energia maksustamise direktiivi ei tehta peale kehtivate üleminekuperioodide järkjärgulise lõppemise täiendavaid muudatusi.

Valikud 1 ja 2 hõlmavad erinevate energiaallikate alammäärade järjekindlat läbivaatamist, mis põhineb vastavalt energiasisaldusel ja CO 2 -l. Valikute 3A ja 3B puhul pannakse ette vaadata läbi direktiivi struktuur, jagades kehtivad madalaimad tasemed kaheks energiasisaldus ja CO 2 -heide nii, et see kajastab energiamaksude erinevaid keskkonnaeesmärke — ühelt poolt energiasääst ja teiselt poolt CO 2 -heite vähendamine valiku 3B puhul oleksid CO 2 -maksu alammäärad madalamad.

Valikuga 4 kehtestatakse energia maksustamise direktiiviga juba kogutavatele maksudele lisaks täiendav ühtne CO 2 -maks, mis täiendaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi.

Transporti hõlmava kahe valiku puhul valikud 5 ja 6 näidatakse mudeli alusel, millist mõju avaldab see kütuste kogumile, kui bensiini ja diislikütuse määrad viiakse kooskõlla energiasisalduse ja CO 2 -heite alusel. Erinevalt valikust 5 on valikuga 6 nõutav, et liikmesriigid säilitaksid oma siseriiklike maksumäärade kehtestamisel alammäärade vahelise suhte. Selleks et analüüsida poliitikavalikute mõju, tuli esitada hinnangulised maksustamistasemed. Energiasisaldusel põhinev maksukomponent tugineb teatavate kütteainete kehtivatele määradele ning mootorikütuste puhul määradele, mis on esitatud que faire pour un bon regime universel diislikütuse ettepanekus KOM Nii saadi järgmises tabelis esitatud määrad, mille alusel koostati mudelipõhised valikud 1—6, mis on esitatud energia maksustamise direktiivis kasutatud ühikutes.

Tabel 1. Mudelipõhiste valikute 1—6 aluseks olevad maksustamise alammäärad 1. Energiatoode Ühik Energia maksustamise direktiivi kohane madalaim tase Kaubandusliku diislikütuse ettepanek Valik. Lisaks määrati kindlaks kaks täiendavat poliitikavalikut, mis vastavad direktiivi artikli 9 lõikes 2 ja artikli 15 lõikes 3 sisalduvatele läbivaadatavatele sätetele. Hinnati ka mitmeid valikuid, mis hõlmavad erikohtlemist sektorites, kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht. Hindamine põhineb erinevate sidusrühmade liikmesriigid, ettevõtjad, komisjoni muud talitused esitatud märkustel.

Üldiselt spray huile d'olive cheveux gras tõhusam maksustamisstruktuur iseenesest selgema ja järjekindlama hinnasignaali ning tagaks energiamaksustamise tõhusama kasutamise nii keskkonna- kui ka maksustamiseesmärgil.

Mõjuhinnang näitab, et praegu levure de biere cheveux cancer québec olemasoleva maksusüsteemi ümberkujundamise kulud väga väikesed või saadav tulu isegi ületaks kulusid. Halduskulude puhul võimaldab CO 2 -maksu kehtestamine kehtiva süsteemi raames võtta kasutusele energiamaksustamise uue elemendi nii, et see ei tekitaks lisakulusid ega täiendavat halduskoormust ettevõtjate ja maksuhaldurite jaoks.

Kõigi poliitikavalikute makromajanduslik mõju oleneb eelkõige sellest, kuidas liikmesriigid täiendavat tulu kasutavad. Kui tulu suunatakse tagasi majandusse tööjõukulu vähendamise kujul, on mõju SKP-le ja tööhõivele alati positiivne, kuigi piiratud. Kuna mõju ulatus sõltub saadava lisatulu suurusest, on valiku 4 mõju kõige suurem.

Muude poliitikavalikute mõju oleks märkimisväärselt väiksem. Selliseid suundumusi kinnitas ka täiendav mudel, mis koostati finants- ja majanduskriisi mõju arvesse võtva ajakohastatud baasstsenaariumi alusel. Tulu tagasisuunamine majandusse kodumajapidamistele tehtavate kindlasummaliste maksetena või lisatulu kasutamine eelarve tugevdamiseks ei mõjuta positiivselt SKPd ega tööhõivet. Leiti, et erinevate poliitikavalikute kasutamisel sõltumata tulu tagasisuunamisest liikmesriikides saadav lisatulu sõltub suures ulatuses sellest, kuidas nad uut struktuuri ellu rakendavad ja kuidas nad kasutavad vabastusi ja vähendusi.

Kõige asjakohasem keskkonnakulude arvessevõtmine maksustamisel on CO 2 -heite arvestamine. Samuti aitaksid kõik valikud suuremal või vähemal määral luua soodsama maksukeskkonna taastuvenergia ja eelkõige biokütuste kasutamiseks. Üldiselt leiti, et energia maksustamise direktiivi läbivaatamine ei mõjuta sissetulekuid negatiivselt, kuid mõju tulu jaotumisele oleneb sellest, kuidas tulu majandusse tagasi suunatakse.

Kuigi tulu tagasisuunamine majandusse tööjõuga seotud maksude vähendamise kujul annab kõige parema tulemuse kodumajapidamiste seisukohast, on selle mõju soodsam pigem suurema kui väiksema sissetulekuga majapidamistele. Tulu tagasisuunamine majandusse kindlasummaliste maksete kujul aitab vältida tulu ebasoodsama jaotumise negatiivset mõju, kuid selle hinnaks on väike üldine sissetulekute vähenemine.

Transpordikulude paralleelne suurenemine aitab leevendada küttekulude suurenemise negatiivset mõju tulujaotusele. Tervikuna ei ole sektoritele avalduva mõju puhul vaja muretseda, et ükski poliitikavalik mõjutaks konkurentsi negatiivselt, kuigi mõju ei jagune tööstussektorites ühetaoliselt. Seoses tulu kasutamisega tööjõuga seotud maksu vähendamiseks eeldatakse, et hõivatuse tase on kõrgem või konstantne kõigis sektorites ning et vaid väga vähestes sektorites langeb tootmise tase veidi.

Autotööstuse puhul tuleks märkida, et valiku 6 kohane mootorikütuste siseriiklike määrade kohustuslik kooskõllaviimine, eeldusel et liikmesriigid ei muuda bensiini maksumäärasid ja suurendavad üksnes diislikütuse maksumäärasid, aeglustaks diiselautode müüki müük väheneks Valikuga 6 kõrvaldatakse diislikütuse hinnaeelised nii ELi madalaimate tasemete kui ka siseriiklike määrade puhul, see tasakaalustaks pakkumist ja nõudlust kütuseturul.

Selline transpordikütuste neutraalne kohtlemine annaks tehnoloogiliselt neutraalse eelise CO 2 -vabadele kütustele ja soodustaks energiatõhusust. Poliitikavalikute hindamisel võeti aluseks järgmised põhikriteeriumid, mis kajastavad punktis 3 kirjeldatud poliitilisi eesmärke: siseturg ja aus konkurents, keskkonnatõhusus CO 2 -heite vähendaminemõju eelarvele ja liikmesriikide ja energiatarbijate ühetaoline kohtlemine.

Tulemused on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 2. Kõik poliitikavalikud aitavad parandada siseturu toimimist, kuna nendega kõrvaldatakse energiaallikate ebajärjekindel maksukohtlemine. Vähendatakse ka moonutusi liikmesriikidevahelises konkurentsis, kuigi mõnevõrra vähem valikuga 3B üleminekuperiood üheksa liikmesriigi jaoks ja valikuga 4 lisaks kehtivatele siseriiklikele määradele kehtestatakse täiendav maks.

Heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud ja hõlmamata ettevõtete õiglasemat kohtlemist on võimalik kõige paremini saavutada valiku 3 variantidega, millega osaliselt leevendatakse heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud ettevõtete maksukoormust, kehtestades täiendava CO 2 -maksu elemendi kõikide süsteemiväliste käitiste jaoks. Transporti hõlmavate valikute puhul regime miracle pour maigrir gratuit valikuga 6 võimalik paremini saavutada energiaallikate bensiin ja diisel ühetaoline kohtlemine, kuid sellega võib kaasneda liikmesriikide määrade suurem erinevus.

Keskkonnatõhususe seisukohast on võimalik CO 2 -heidet kõige rohkem vähendada valikuga 4, millega kehtestatakse ühetaoline CO 2 -maks kogu ELis. Transpordist tulenevate heidete puhul näitas TREMOVE-mudel, et poliitikavalik 6 ei mõjutataks mitte ainult kütusekogumit, vaid ka tegelikku tarbimist, mis aitaks seega üldiselt vähendada CO 2 -heidet, hoolimata bensiini ja diislikütuse nõudluse teatavast ümberkujundamisest kooskõlas ELi poliitika eesmärkidega ning CO 2 - ja autostrateegiaga.

Kuigi mõju eelarvele sõltuks väga palju liikmesriikide maksupoliitikast ja seda on üsna keeruline prognoosida, on mõned poliitikavalikud tõenäolisemalt seotud eelarve tulude suurenemise või vähenemisega kui teised. Valik 2 on eelarve seisukohast kõige halvem valik, sest sellega piiratakse maksubaas üksnes heitkogustega kauplemise süsteemi välistes sektorites kasutatavate fossiilkütustega. Valikul 4, millega kehtestatakse täiendav CO 2 -maks heitkogustega kauplemise süsteemi väliste kõigi heidete suhtes, on kõige suurem mõju eelarvele.

Liikmesriikide ühetaoline kohtlemine oleks kõige paremini saavutatav poliitikavalikuga 3B, millega kehtestatakse üleminekuperioodid, mis kajastavad energia- ja kliimapaketi kohast solidaarset lähenemisviisi.

Energiatarbijaid oleks võimalik tunduvalt ühetaolisemalt kohelda, kui energia maksustamise direktiivi läbivaatamine hõlmaks energia kasutamist nii kütteainena kui ka mootorikütusena, kuna selline kombinatsioon aitab piirata võimalikku tulude ebasoodsa jaotumise negatiivset mõju.

Kaotada kerge küttõli riigipõhised alammäärad artikli 9 lõige 2. Madalamate alammäärade kohaldamine Belgias, Luksemburgis ja Taanis annab äritarbijatele põhjendamatu eelise kõnealustes riikides ning võib moonutada konkurentsi siseturul. Muuta primaarsektoris alandatud maksumäärade kohaldamine sõltuvaks keskkonnasäästlike tasakaalustavate mehhanismide kasutamisest artikli 15 lõige 3. Artikli 15 lõige 3, millega on ette nähtud tingimusteta maksuvabastuse võimalus, ei ole kooskõlas direktiivi eesmärkidega ühtlustada maksumäärasid ning anda stiimuleid energiatõhususe suurendamiseks ja heite vähendamiseks.

Seepärast tuleks energiatarbimise üldise maksustamise puhul muuta vabastuste või vähenduste tegemine sõltuvaks tasakaalustavast mehhanismist, mis aitab energiatõhusust suurendada, säilitades samal ajal liikmesriikide jaoks teatava paindlikkuse sektori iseärasuste arvessevõtmiseks. Selliste sektorite erikohtlemine, kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht. Selleks et kajastada heitkogustega kauplemise süsteemi kohast lähenemisviisi, oli vaja käsitleda süsinikdioksiidi lekke ohtu heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorite careers advice eastleigh väikeste käitiste puhul, mis ei ole heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud.

Tundub, et seda on kõige parem saavutada väikestele käitistele maksukrediidi andmisega, võttes aluseks ettevõtte varasema energiatarbimise ja korrutades seda kütusepõhise võrdlusalusega, mis kajastab võrdluskütuse CO 2 -sisaldust. Erinevate valikute analüüsimisel tehti kindlaks eelistatud elemendid, mis annaksid koos kõige parema tulemuse kõigi kriteeriumite arvestuses. Üldiselt leiti, et valikuga 3 loodaks parim struktuur, kuna sellega on kavandatud kaks erinevat alammäära — üks alammäär põhineb energiasisaldusel ja teine CO 2 -heitel.

Valiku 3A kohaste mõnevõrra ambitsioonikamate määrade kombineerimine valiku 3B kohaste üleminekuperioodidega on parim viis, kuidas ühendada meetme keskkonnatõhusus ja ühetaolise kohtlemise tagamine. Seda tuleks kombineerida transporti hõlmava poliitikavalikuga 6, millega tagatakse parimal viisil energiaallikate järjepidev kohtlemine. CO 2 -heitel põhineva maksukomponendi puhul peaks indekseerimine põhinema alammäärade perioodilisel kooskõllaviimisel ELi saastekvootide turuhinna suundumusega, võttes aluseks energia maksustamise direktiivi artikli 29 kohaselt esitatavas komisjoni aruandes sisalduva hinnangu.

Energiatarbimise maksustamist analüüsitakse vähemalt kord aastas, kogudes liikmesriikidelt teavet aktsiisikomitee kohtumiste raames.

Peale selle ajakohastab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat DG TAXUD kord aastas andmebaasi, mis sisaldab andmeid liikmesriikides kohaldatavate energiamaksude määra kohta aktsiisitabelid. Lisaks on energia maksustamise direktiivi artikliga 29 ette nähtud direktiivi erinevate sätete ja madalaimate maksustamistasemete korrapärane läbivaatamine aruande ja vajaduse korral komisjoni ettepaneku põhjal. Kõnealuse läbivaatamise käigus võetakse arvesse siseturu nõuetekohast toimimist ja aluslepingu üldeesmärke.

Kui energia maksustamise direktiiv on läbi vaadatud, tuleb kõnealuse läbivaatamise käigus keskenduda sellele, kuidas liikmesriigid on energiatoodete ja elektrienergia maksustamise uut raamistikku rakendanud oma siseriiklikes süsteemides, kuidas see on võimaldanud neil paremini integreerida oma süsteemidesse keskkonna- ja energiatõhususekaalutlusi ning milline on selle majanduslik mõju, võttes arvesse seda, kuidas liikmesriigid on lisatulu kasutanud.

Az így kapott, az Az eredményeket az 2. Költségvetési szempontból a 2. A primer szektorra alkalmazható, csökkentett adómértékek környezetvédelmi ellentételezéshez kötése Összességében a 3. The EU has set itself a series of demanding, legally binding climate and energy targets. The current Directive is not consistent with this policy framework and contains several shortcomings from the perspective of the functioning of the internal market.

In particular, the following problems should be addressed:. They do not reflect the energy content or the CO 2 emissions of the energy products, leading to inefficient energy use and distortions in the internal market. They also create incentives that are contradictory to the EU energy and climate change goals as, for instance, they promote the use of coal lower tax rate which is the product with the highest CO 2 content.

As regards motor fuels, lower minima for diesel further reinforce the natural advantage that diesel has over petrol due to its higher energy content. The current minimum rates also discriminate against renewables which are in principle taxed at the rate of the conventional fuel which type of currency regime replace even though their energy content is lower e.

Moreover, the current minima do not create a level playing field for business consumers, because, in practice, economic operators can be better off compared to others depending on the energy source they use. Hence, more guidance and clearer rules in the ETD are required. The scope of the ETD covers in principle all energy products and electricity used to produce heat or to move engines.

Some operators consuming energy are covered by both instruments e. Both situations can lead to cost-efficiency losses and can distort the internal market. Whilst combined application of taxation and the EU ETS Directive produces a strong incentive to reduce emissions, this might not be where reducing emissions would be the cheapest.

Article 15 3 of the ETD allows Member States to apply a level of taxation down to zero to energy products and electricity used in agricultural, horticultural or piscicultural works, and in forestry. The problems identified can only be remedied by means of a revision of the ETD. However, such national approaches risk distorting the internal market, due to the non-harmonised structure and level of the national taxes:. The main objective of the revision of the ETD is to bring it more closely into line with the EU's energy and climate change objectives, in particular to address CO 2 emissions in the non-ETS sector, avoid negative interference with the EU ETS, facilitate energy savings and deployment of renewables and allow revenue generation in an un-distortive way.

In general, the revision should improve the structure of the current Directive, so as to enable the Member States to use energy taxation more effectively for environmental and other policy purposes and to improve the functioning of the internal market. Option 1 and 2 consist in revising the minimum rates of the various energy sources in a coherent way, respectively based on an energy-content and on a CO 2 basis. Options 3A and 3B propose to revise the structure of the Directive by splitting existing minima into two parts energy content and CO 2 emissions reflecting the different environmental objectives behind energy taxes - energy savings on the one hand and reduction of CO 2 emissions on the other option 3B having lower minimum rates for CO 2 taxation.

Option 4 consists in introducing an additional uniform CO 2 tax on top of the taxes already levied under the ETD to complement the EU emission trading scheme policy option 4. Two transport specific options options 5 and 6 model the impact on the fuel mix of aligning the petrol and diesel rates on an energy content and CO 2 basis. As opposed to option 5, option 6 requires Member States to respect the relationship between the minimum rates in their national tax rates.

In order to examine the impacts of the policy options, assumptions on the levels of taxation had to be made. The energy content part of taxation was based on the current rates of certain heating products and, for motor fuels, on the rates proposed in the commercial diesel proposal COM The resulting rates used for modelling options 1 to 6 expressed in the units used in the ETD are shown in the following table:[3].

Moreover, two additional policy options were identified to respond to revision clauses contained in Articles 9 2 and 15 3 of the Directive. Finally, a number of options were assessed for awarding special treatment to sectors deemed to be at risk of carbon leakage. The assessment is based on the wide range of contributions from various stakeholders Member States, businesses, other Recette dietetique blanc de poulet services.

In general, a more efficient tax structure in itself would provide better and more consistent price signals and would ensure more effective use of energy taxation both for environmental and fiscal purposes. This impact assessment shows that the costs of restructuring the existing tax system now would be very low or even negative. As far as administrative costs are concerned, using the existing excise system for the purpose of CO 2 taxation allows introducing a new element in energy taxation without any additional costs and without any new administrative burden for companies and tax administrations.

Macroeconomic impacts of all policy options are essentially driven by how Member States use additional revenue. If the revenue is recycled through reductions in labour costs, effects on GDP and employment are always positive, although limited in size. As the scale of effects depends on the amount of additional revenue generated, option 4 yields the highest effects. The effects of the other policy options would remain considerably smaller. These trends were confirmed by additional modelling carried out on the basis of updated baseline projections taking into account the effects of the financial and economic crisis.

Revenue recycling in the form of lump-sum transfers to households or the use of additional revenue for fiscal consolidation does not generate positive GDP and employment effects.

The level of additional revenue for Member States under the different policy options independently of the question of recycling was found to depend heavily on how they would implement the new structure and in how far they would make use of the possibility for exemptions or reductions.

The most relevant environmental externality addressed by taxation is CO 2 emissions. Likewise, all options would, to varying degrees, provide a more favourable tax environment for the deployment of renewable energies and in particular biofuels. Overall the ETD revision was not found to produce negative income effects, but the distributional impact varies according to the method of revenue recycling chosen.

Although labour-tax recycling produces the best overall results for household income, it tends to favour higher income over low-income households. Lump-sum recycling avoids regressive distributional effects though at the cost of producing a slight overall income decrease. A parallel increase in transport costs mitigates regressive distributional impacts of heating cost increases.

As a whole, the sectoral impacts do not raise a concern for adverse competitiveness effects in any of the policy options, although effects are not equally distributed among productive sectors. Under the assumption of labour tax recycling, employment levels are higher or constant in all sectors and only very few sectors experience small output losses. As regards the car manufacturing sector, it should be observed that the mandatory alignment between national rates for motor fuels under option 6, assuming that MS would keep their petrol rates unchanged and would only increase rates on diesel, would only slow down the increase in sales of diesel cars they would decrease by Option 6, removing the price advantage for diesel both in the EU minima and in national rates would also have a rebalancing effect on the supply and demand on the fuel market.

Such neutral treatment of all transport fuels would provide a technology neutral advantage to all CO 2 -free fuels and would also encourage energy efficiency. The policy options were assessed against the following key criteria, reflecting the policy objectives described in Chapter 3: internal market and fair competition, environmental effectiveness CO 2 reductionsbudgetary impacts and equity among Member States and energy consumers.

The results are summarised in Table Policy option Internal market and fair competition Environmental effectiveness Budgetary impacts Equity. All policy options improve the functioning of the internal market as they remove distortions between the tax treatment of energy sources. Distortions between Member States are also reduced although somewhat less in option 3B because of the obesity bmi pdf period for nine Member States and in option 4 imposing an additional tax on top of existing national rates.

A fairer treatment of ETS versus non-ETS companies is best achieved by the variants of option 3 which partially alleviate the tax burden on ETS companies by introducing a complementary CO 2 tax element for all installations not covered. As far as the transport options are bridesmaid robes uk cheap, option 6 is better able to achieve equal treatment of energy sources petrol and diesel but on the other hand might lead to somewhat higher divergence in rates between Member States.

Regarding environmental effectivenessthe highest CO 2 reductions are achieved under option 4 which introduces a uniform CO 2 tax across the EU. As for transport emissions, the TREMOVE modelling showed that policy option 6 would not only impact on fuel mix but also on actual consumption thus leading to an overall reduction in CO 2 emissions in spite of a certain readjustment in the demand between petrol and diesel in line with the objectives of the EU policies and with the CO 2 and cars strategy.

Although the budgetary impacts would very much depend on national taxation policies and are therefore rather difficult to predict, some policy options are more likely than others to create additional revenue or budgetary losses.

Option 2 is the weakest from the budgetary point of view because it restricts the tax base exclusively to fossil fuels consumed in the non-ETS sector. Option 4, introducing an additional CO 2 tax on all non-ETS emissions, has the highest budgetary impact. Equity amongst Member States would best be enhanced under policy option 3B introducing transitional periods reflecting the solidarity approach of the energy and climate change package. Equity among energy consumers can be significantly increased if both heating and motor fuel uses are covered by the ETD revision, because such a combination limits potential negative distributional impacts.

Repeal of country specific minima for heating gas oil Article 9. Making the application of reduced tax rates to the primary sector subject to environmental counterparts Article Exemptions from or reductions in general energy consumption taxation should therefore be made conditional on providing a counterpart in terms of increased energy efficiency, while still maintaining a certain margin of flexibility for Member States to account fort specificities of the sector.

Awarding special treatment to sectors deemed to be at risk of carbon leakage : To mirror the approach taken under the ETS, the potential risk of carbon leakage needed to be addressed for small installations within ETS sectors but excluded from the application of the ETS. It appeared that this can best be achieved with a tax credit for these small installations based on past energy consumption of the company multiplied by a fuel benchmark reflecting the CO 2 content of a reference fuel.

From the analysis of the various options a set of preferred elements was then identified that would, taken together, score best against the full set of criteria. Overall, policy option 3 was found to provide the best structure by proposing two separate minimum rates — one based on energy content and the other based on CO 2 emissions.

Combining the somewhat more ambitious rates of option 3A with the transitional periods of option 3B is considered the best way of combining environmental effectiveness of the measure with respect of the equity criterion.

This should be combined with policy option 6 for transport, which best ensures consistent treatment of energy sources. For the CO 2 part of the tax, this should take the form of a periodic alignment of the minimum rate to the evolution of the market price in the EU of the emission allowances based on an evaluation in the Commission report to be submitted in accordance with Article 29 of the ETD.

Monitoring of taxation of energy consumption is carried out at least once a year through the collection of information from Member States on the occasion of the meetings of the Excise Committee. Moreover, Article 29 of the ETD provides for a regular examination, on the basis of a report and, where appropriate, a proposal from the Commission, of the various provisions of the Directive and the minimum levels of taxation. This examination shall take into account the proper functioning of the internal market and the wider objectives of the Treaty.

Once the ETD will be reviewed, this examination will have to focus, in particular, on how Member States have implemented the new framework for the taxation of energy products and electricity in their national systems, how it has allowed them to better integrate in them environmental and energy efficiency considerations and what is the economic impact, taking into account the way in which Member States have used any additional revenue.

Oktober zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom ABl. L vom Die EU hat sich selbst eine Reihe anspruchsvoller, rechtsverbindlicher klima- und energiepolitischer Ziele gesteckt.

Die derzeitige Richtlinie steht mit diesem politischen Rahmen nicht in Einklang, sondern weist aus Sicht des Funktionierens des Binnenmarktes mehrere Mängel auf. Insbesondere für die folgenden Probleme sind Lösungen zu finden:. Sie spiegeln weder den Energieinhalt noch die CO 2 -Emissionen der Energieerzeugnisse wider und führen daher zu einer ineffizienten Energienutzung und zu Verzerrungen auf dem Binnenmarkt. Was Kraftstoffe anbelangt, so verstärken die niedrigeren Mindestsätze für Diesel den natürlichen Vorteil, den dieser aufgrund seines höheren Energieinhalts gegenüber Benzin hat.

Die derzeitigen Mindestsätze sind diskriminierend gegenüber erneuerbaren Energieträgern, die trotz ihres geringeren Energieinhalts grundsätzlich zu dem Satz besteuert werden, der für den konventionellen Brennstoff gilt, den sie ersetzen z. Ethanol wie Benzin und Biodiesel wie Gasöl. Die derzeitigen Mindestsätze schaffen zudem keine gleichen Ausgangsbedingungen für betriebliche Verbraucher, weil in der Praxis einige Unternehmen je nach der von ihnen genutzten Energiequelle besser gestellt sein können als andere.

Sowohl das EU-EHS als auch eine CO 2 -Steuer, die die Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Energiesteuerrichtlinie erheben können, sollen dazu beitragen, dass die Treibhausgasemissionen einer bestimmten Gruppe von Tätigkeiten kostengünstig reduziert werden können. Die Mitgliedstaaten wenden allerdings die CO 2 -Steuer auf der Grundlage der Energiesteuerrichtlinie unkoordiniert an.

Deswegen muss die Energiesteuerrichtlinie mehr Vorgaben und klarere Vorschriften enthalten. Der Geltungsbereich der Energiesteuerrichtlinie umfasst grundsätzlich alle Energieerzeugnisse und sämtlichen elektrischen Strom, die zur Wärmerzeugung oder für den Antrieb von Motoren eingesetzt werden. Einige energieverbrauchende Betreiber fallen unter beide Instrumente z. Papiermühlenwährend andere aus dem Geltungsbereich beider Regelungen herausfallen z.

Kleinanlagen, die Energie bei bestimmten industriellen Prozessen einsetzen. Beides kann die Kostenwirksamkeit mindern und zu Verzerrungen auf dem Binnenmarkt führen.

Zwar gibt die Kombination aus Besteuerung und der EU-EHS-Richtlinie einen starken Anreiz für Emissionsverringerungen, doch werden diese möglicherweise nicht dort vorgenommen, wo es am preiswertesten wäre. Die genannten Probleme können nur durch eine Änderung der Energiesteuerrichtlinie behoben werden. Nach der geltenden Energiesteuerrichtlinie können die Mitgliedstaaten die Sätze ihrer Energiesteuern anheben oder CO 2 -bezogene Steuern einführen.

Solche einzelstaatlichen Konzepte drohen jedoch wegen der nichtharmonisierten Struktur und Höhe der einzelstaatlichen Steuern den Binnenmarkt zu stören:.

Allgemein dürfte die Änderung die Struktur der derzeitigen Richtlinie so verbessern, dass die Mitgliedstaaten die Energiebesteuerung wirksamer für umwelt- und andere politische Zwecke einsetzen können und der Binnenmarkt besser funktioniert.

Um zu prüfen, wie die einzelnen politischen Ziele am besten erreicht werden könnten, wurden mehrere Optionen untersucht, die der Basissituation d. Für zwei verkehrsspezifische Optionen Optionen 5 und 6 wird im Modell gezeigt, wie sich die Anpassung der auf den Energieinhalt bezogenen bzw. Um die Auswirkungen der Optionen zu untersuchen, mussten Hypothesen über die Höhe der Besteuerung aufgestellt werden.

Die nachstehende Tabelle enthält die daraus resultierenden Sätze, die für die Modell-Optionen 1 bis 6 herangezogen wurden, ausgedrückt in den in der Energiesteuerrichtlinie verwendeten Einheiten:[3].

Die Bewertung stützt sich auf vielfältige Beiträge verschiedener Beteiligter Mitgliedstaaten, Unternehmen, andere Kommissionsdienststellen. Im Allgemeinen würde bereits eine effizientere Steuerstruktur als solche bessere und einheitlichere Preissignale geben und für eine effizientere Anwendung der Energiebesteuerung nach ökologischen und finanziellen Gesichtspunkten sorgen. Diese Folgenabschätzung macht deutlich, dass eine Umstrukturierung des derzeitigen Steuersystems zum jetzigen Zeitpunkt mit sehr geringen oder gar negativen Kosten verbunden wäre.

Durch Heranziehung des bestehenden Verbrauchsteuersystems für die Zwecke der CO 2 -Besteuerung kann ein neues Element in die Energiebesteuerung eingebracht werden, ohne dass dies mit zusätzlichen Verwaltungskosten oder neuem Verwaltungsaufwand für Unternehmen oder Steuerverwaltungen einherginge. Die makroökonomischen Auswirkungen aller Optionen hängen im Wesentlichen davon ab, wie die Mitgliedstaaten die zusätzlichen Einnahmen verwenden. Die übrigen Optionen hätten beträchtlich geringere Auswirkungen.

Diese Trends wurden durch eine zusätzliche Modellierung bestätigt, die anhand aktualisierter Basisprojektionen durchgeführt wurde, die den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise Rechnung trugen. Die Rückführung der Einnahmen in den Wirtschaftskreislauf in Form von Pauschal transfer leistungen an die Haushalte oder ihre Verwendung zur Haushaltskonsolidierung wirken sich nicht positiv auf das BIP oder die Beschäftigung aus.

EUR im Jahr erzielen. Insgesamt wurde festgestellt, dass die Änderung der Energiesteuerrichtlinie keine negativen Einkommenswirkungen hat, der Verteilungseffekt hängt allerdings davon ab, wie die Einnahmen in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden sollen.

Obwohl sich die Rückführung in Form steuerlicher Entlastungen für Arbeit insgesamt am günstigsten für die Haushaltseinkommen auswirkt, besteht bei diesem Ansatz die Tendenz, dass Gruppen mit hohen Einkommen besser gestellt werden als Haushalte mit geringem Einkommen.

Eine Rückführung in Form von Pauschaltransferleistungen verhindert eine regressive Verteilungswirkung, wobei allerdings insgesamt leicht rückläufige Einkommen in Kauf zu nehmen sind.

Parallel ansteigende Verkehrskosten mindern die regressive Verteilungswirkung steigender Heizkosten. Bei der Annahme der Rückführung in Form steuerlicher Entlastungen für Arbeit ist die Beschäftigung in allen Sektoren höher oder konstant, lediglich in einigen wenigen Sektoren geht das Produktionsniveau zurück.

Diesem Ergebnis liegt die Annahme zugrunde, dass die Mitgliedstaaten ihre Steuersätze für Benzin nicht ändern, sondern lediglich die Sätze für Diesel anheben würden. Durch eine solche neutrale Behandlung aller Kraftstoffe für den Verkehr hätten die CO 2 -freien Kraftstoffe einen technologieneutralen Vorteil, und die Energieeffizienz würde gefördert.

Die O que é ditadura militar no brasil sind in Tabelle 2 zusammengefasst:. Alle Optionen tragen zu einem besseren Funktionieren des Binnenmarktes bei, da sie Ungleichbehandlungen bei der Besteuerung von Energiequellen beseitigen.

Obwohl die Haushaltswirkungen stark von den einzelstaatlichen Steuerpolitiken abhängen würden und daher schwer vorauszusagen sind, ist es bei einigen Optionen wahrscheinlicher, dass zusätzliche Einnahmen erzielt werden bzw. EUR im Jahr einbringen. Es zeigte sich, dass dies am besten mit einer Steuergutschrift für diese Kleinanlagen erreicht werden kann, die sich auf den Energieverbrauch des Unternehmens in der Vergangenheit, multipliziert mit einer Brennstoff-Benchmark stützt, die den CO 2 -Gehalt eines Referenzbrennstoffs wiedergibt.

Im Verkehrssektor sollte dies mit der Option 6 kombiniert werden, die am ehesten eine einheitliche Behandlung von Energiequellen gewährleistet. Die Besteuerung des Energieverbrauchs wird von den Mitgliedstaaten mindestens einmal jährlich im Rahmen der Datenerhebung anlässlich der Sitzung des Verbrauchsteuerausschusses überwacht.

Diese Überprüfung trägt dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes sowie den allgemeinen Zielen des Vertrags Rechnung. Nach der Überarbeitung der Energiesteuerrichtlinie konzentriert sich diese Überprüfung insbesondere darauf, wie die Mitgliedstaaten den neuen steuerlichen Rahmen für Energieerzeugnisse und elektrischen Strom in ihrem jeweiligen System umgesetzt haben, inwieweit er ihnen ermöglicht hat, in diese Systeme Umwelt- und Energieeffizienzbelange einzubringen und wie sich dies wirtschaftlich ausgewirkt hat, wobei der Art und Weise Rechnung zu tragen ist, in der die Mitgliedstaaten die zusätzlichen Einnahmen verwendet haben.

La direttiva vigente non è in linea con questo quadro strategico e presenta diverse carenze dal punto di vista del funzionamento del mercato interno. In particolare, occorre affrontare i problemi elencati di seguito. Per quanto riguarda i carburanti per motori, i livelli minimi più bassi applicati al gasolio rafforzano ulteriormente il vantaggio naturale del combustibile diesel rispetto alla benzina, per via del suo contenuto energetico più elevato.

Inoltre, i vigenti limiti non creano pari condizioni di concorrenza per i consumatori professionali, perché nella pratica taluni operatori economici possono trovarsi in una situazione più vantaggiosa di altri a seconda della fonte di energia che utilizzano.

Il sistema ETS e una tassazione del CO 2 applicabile dagli Stati membri sulla base della DTE hanno il medesimo obiettivo, ossia consentire di ridurre i gas a effetto serra imputabili a un insieme specifico di attività, in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Tuttavia, poiché gli Stati membri applicano la tassazione del CO 2 sulla base della DTE in modo non coordinato, è necessario che la direttiva contenga orientamenti più precisi e regole più chiare.

La direttiva sul sistema ETS si applica alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti energetici e industriali di grandi dimensioni. Alcuni operatori che consumano energia sono coperti da entrambi gli strumenti ad esempio le cartierementre altri rimangono al di fuori del campo di applicazione di entrambi i quadri normativi ad esempio gli impianti di piccole zebra riding motorcycle che utilizzano energia in alcuni processi industriali.

Entrambi gli scenari possono dare luogo a perdite in termini di efficienza sotto il profilo dei costi e causare distorsioni del mercato interno. I problemi individuati possono essere risolti solo tramite una revisione della DTE. Tali approcci nazionali rischiano tuttavia di causare distorsioni del mercato interno a causa della struttura non armonizzata e del livello delle tasse nazionali:. Le opzioni 1 e 2 prevedono la revisione delle aliquote minime applicate alle diverse fonti di energia in modo coerente, sulla base rispettivamente del contenuto di energia e delle emissioni di CO 2.

La parte della tassazione legata al contenuto energetico è basata sulle aliquote vigenti di alcuni prodotti per il riscaldamento e, per i carburanti per motori, sulle aliquote previste nella proposta relativa al gasolio utilizzato a fini commerciali Régime dissocié d'une semaine diarrhée Le aliquote ottenute, utilizzate per elaborare gli scenari da 1 a 6espresse nelle unità utilizzate nella DTE, sono riportate nella tabella che segue.

Infine, sono state valutate diverse opzioni relative alla concessione di un trattamento speciale ai settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione del carbonio.

La valutazione si basa su un largo ventaglio di contributi trasmessi da diverse parti interessate Stati membri, imprese, altri servizi della Commissione. Gli impatti macroeconomici di tutte le opzioni strategiche sono determinati essenzialmente dal modo in cui gli Stati membri utilizzano le entrate supplementari.

Gli effetti delle altre opzioni strategiche rimarrebbero notevolmente inferiori. Queste tendenze sono state confermate dai modelli supplementari elaborati sulla base delle proiezioni di riferimento aggiornate in funzione degli effetti della crisi finanziaria ed economica.

Nel complesso, in tutte le opzioni strategiche gli impatti settoriali non causano preoccupazione per gli effetti negativi sulla competitività, anche se le ripercussioni non sono equamente distribuite tra i vari settori produttivi. Le opzioni strategiche sono state valutate in base ai seguenti criteri fondamentali, che riflettono gli obiettivi descritti nel capitolo 3 : mercato interno e pari condizioni di concorrenza, efficacia ambientale riduzione di CO 2impatto sul bilancio ed equità tra gli Stati membri e tra i consumatori di energia.

I risultati sono riassunti nella Tabella 2 :. Opzione Mercato interno e pari condizioni di concorrenza Efficacia ambientale Impatto sul bilancio Equità. Tutte le opzioni migliorano il funzionamento del mercato interno perché eliminano le distorsioni nel trattamento fiscale delle diverse fonti di energia. Occorre pertanto che le esenzioni e le riduzioni relative alla tassazione generale del consumo energetico siano subordinate a contropartite in termini di maggiore efficienza energetica, pur lasciando agli Stati membri un certo margine di flessibilità per tener conto delle specificità del settore.

Questo esame tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi generali del trattato. Problemele identificate pot fi remediate doar printr-o revizuire a ETD. Rezultatele sunt rezumate în tabelul Det krävs därför mera vägledning och tydligare regler i energiskattedirektivet. Energiskattedirektivets räckvidd omfattar i princip alla energiprodukter och elektricitet som används för att producera värme eller driva motorer.

Detta underminerar själva logiken i EU:s system för handel med utsläppsrätter och snedvrider dess funktion. De konstaterade problemen kan endast avhjälpas genom en översyn av energiskattedirektivet.

Enligt det aktuella direktivet kan medlemsstaterna höja skattesatserna för energi eller införa motorcycle rides upstate sc skatter. Det handlar bland annat om att minska koldioxidutsläppen i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, undvika negativ interferens med systemet för handel med utsläppsrätter, underlätta energibesparningar och användningen av förnybar energi och ge möjlighet till intäktsgenerering utan snedvridningar.

Enligt alternativ 4 skulle man införa en ny enhetlig koldioxidskatt i tillägg till de skatter som redan tillämpas enligt energiskattedirektivet, som ett komplement till EU:s system för handel med utsläppsrätter politi s k t alternativ 4. I tabellen nedan visas de resulterande skattesatser som användes för modellering av alternativen 1—6 uttryckta i samma enheter som används i energiskattedirektivet.

Slutligen bedömdes ett antal alternativ rörande specialbehandling för sektorer som bedöms vara utsatta för risken för koldioxidläckage. De makroekonomiska verkningarna av alla de politiska alternativen är i huvudsak beroende av hur medlemsstaterna använder tilläggsintäkterna.

Verkningarna av de övriga alternativen skulle bli betydligt mindre. En parallell ökning av transportkostnaderna lindrar de regressiva fördelningsmässiga effekterna av ökade uppvärmningskostnader. Alternativ 6, dvs. Alternativ Inre marknaden och sund konkurrens Miljö effektivitet Budgetmässiga verkningar Jämlikhet.

Alla alternativ leder till en bättre fungerande inre marknadeftersom de rättar till snedvridningar mellan skattebehandlingen av olika energikällor. Ur budgetsynpunkt är alternativ 2 det svagaste eftersom det begränsar skattebasen till enbart fossila bränslen som förbrukas inom sektorn utanför systemet för handel med utsläppsrätter. Efter analysen av de olika alternativen identifierades en uppsättning som tillsammans bäst skulle uppfylla alla kriterier.

Detta bör kombineras med alternativ 6 för transport, som bäst säkerställer enhetlig behandling av energikällor. Padomes Eiropas Parlamenta un Padomes L-aktar esternalità ambjentali rilevanti indirizzata mit-tassazzjoni huma l-emissjonijiet tas-CO2. De EU heeft zichzelf een reeks veeleisende en juridisch bindende klimaat- en energiestreefcijfers opgelegd.

Meglio regime dei minimi o forfettario

De huidige richtlijn is niet in overeenstemming met dit beleidskader en vertoont vanuit het oogpunt van de werking van de interne markt verschillende tekortkomingen. Vooral de volgende problemen moeten worden aangepakt:. Zij geven noch de energie-inhoud weer, noch de CO 2 -emissies van de energieproducten, hetgeen leidt tot inefficiënt energiegebruik en verstoringen in de interne markt.

Deze minimumtarieven werken ook stimulansen in de hand die strijdig zijn met de energie- en klimaatveranderingsdoelstellingen van de EU, zoals het promoten van het gebruik van steenkool lager belastingtariefwat het product is met de hoogste CO 2 -inhoud.

Wat motorbrandstoffen betreft, versterken de lagere minima voor diesel nog het natuurlijke voordeel van diesel ten opzichte van benzine, met name de hogere energie-inhoud ervan. De huidige minimumtarieven houden tevens een discriminatie van hernieuwbare energiebronnen in, aangezien deze in principe worden belast tegen het tarief van de traditionele brandstof die zij vervangen, ook al is hun energie-inhoud lager bv.

De huidige minima creëren daarenboven geen gelijke concurrentievoorwaarden voor zakelijke consumenten aangezien marktdeelnemers, afhankelijk van de energiebron die zij gebruiken, in vergelijking met anderen in de praktijk beter af kunnen zijn. Het doel van zowel de EU ETS als een CO 2 -belasting die de lidstaten op basis van de EBR kunnen heffen, zijn kosteneffectieve verminderingen van broeikasgassen voor een bepaalde reeks van activiteiten. Daarom zijn meer richtsnoeren en duidelijkere regels in de EBR nodig.

Het toepassingsgebied van de EBR dekt in principe alle energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt om warmte te produceren of motoren te doen draaien.

De EU ETS-richtlijn is van toepassing op de emissies van broeikasgassen door grote energie- en industriële installaties. Sono attività che nascono e scaturiscono da presupposti totalmente differenti. G Il progettista deve avere la conoscenza, la serenità, gli strumenti e le economie sufficienti ad esplicare il gravoso compito che gli è stato affidato.

Le prestazioni frettolose ledono fortemente la qualità dei risultati professionali che riguardano rami delicati ed essenziali per lo svolgersi della vita umana. Le prestazioni devono avere predeterminata una eccellenza qualitativa indeclinabile e una eguale retribuzione fissa ed inderogabile. La Federazione nasce da queste considerazioni e si rafforza giorno dopo giorno, alimentata da un profondo malumore e cresce e trova le sue fondamenta e i suoi principi nel più aspro senso di indignazione sociale.

Si rivolge alle capacità intellettuali del Paese e chiede una ricognizione di tutte le forze intellettuali, perché sotto una stessa bandiera, si possa assumere finalmente e drasticamente una coerenza di volontà e di pensieri pronta ad opporsi con ogni mezzo politico ed istituzionale alla volgare massificazione e svendita della cultura. Siamo fermamente decisi ad abbattere i numerosissimi paradossi legislativi che da anni dequalificano il ruolo sociale delle professioni intellettuali, ed impediscono lo sviluppo sano ed equilibrato della civiltà italiana!

Un concerto in crescendo di donne e uomini, si riuniranno in tutte le province italiane, per fondare le sedi distaccate del movimento detto FNAILP. Tariffe minime obbligatorie valide sia nel pubblico che nel privato e per tutto il territorio nazionale.

Le nuove Tariffe dovranno essere minuziosamente scritte e dunque valide anche quale capitolato di qualità prestazionale obbligatorio. Con tale tariffazione, le vacazioni andranno ridotte al minimo in considerazione della certosina elencazione di tutte le possibili prestazioni eseguibili dagli ingegneri e dagli architetti.

La vidimazione preventiva della parcella potrà temporaneamente derogarsi solo se vi fosse la dichiarazione del professionista che finalizzi la prestazione ad una permuta immobiliare ovvero ad una intenzione di compravendita a terzi.

I funzionari degli Enti hanno obbligo di coadiuvare ed assistere negli uffici il libero professionista affinché possano agevolarne il lavoro e velocizzarne i risultati. I funzionari degli Enti hanno obbligo di cortesia e gentilezza nei confronti dei liberi professionisti. Gli importi da versare agli Uffici Tecnici non generano reddito professionale né sono soggetti ad alcun regime di tassazione.

Troppo spesso siamo soggetti alle inefficienze e alle vessazioni dei dirigenti e funzionari degli Uffici amministrativi coinvolti nel processo di approvazione delle attività professionali tecniche.

Abrogazione della modalità di svolgimento degli esami a mezzo di punti o crediti formativi acquisiti anche mediante formule premio che escludono la reale preparazione degli studenti. Estinzione graduale e fino ad esaurimento della figura del geometra. La figura del geometra è stata istituita con Regio Decreto l'11 febbraion. La parola geometra ha la stessa genesi di geometria che, dalla composizione di due parole greche "geo" e "metros", rispettivamente, terra e misura, rivela la vocazione originale del geometra: quella cioè di agrimensore, ossia "misuratore della aliment volume cheveux gras. Serviva, quindi, una figura "professionale" che avesse le competenze per misurare i fondi rustici con la precisione richiesta per il suo corretto sfruttamento o per una compravendita, che sapesse stimare questo stesso fondo, che vi sapesse costruire edifici necessari alla sua conduzione, e che avesse una cognizione delle tecniche di coltivazione.

Stanti le necessità legate alla ricostruzione post bellica ed all'allora carente numero di ingegneri ed architetti, il geometra è stato certamente la figura tecnica maggiormente presente nelle opere di riduzione in ripristino del patrimonio edilizio nazionale e nella successiva fase di massivo ampliamento dei centri abitati, conseguente al "boom economico" degli anni cinquanta e sessanta, con le disastrose conseguenze che ancor oggi subiamo, in termini di qualità dell'edilizia, dell'urbanistica, dell'efficienza energetica degli edifici, della resistenza alle azioni sismiche degli edifici vedi l'Aquila ecc.

I ragazzi che abbiano superato il quarto anno, in forza del diritto maturato, potranno ancora abilitarsi geometra e fino ad esaurimento! Ogni anno la Commissione dovrà calibrare e stabilire il numero massimo di iscritti alle Università in base alle effettive potenzialità occupazionali e alle effettive necessità di professionisti nel mondo del lavoro; Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito: a con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3. Il coordinatore avrà possibilità di interloquire con gli organi di vigilanza, anche per pareri, consigli e valutazioni senza correre il rischio di essere sanzionato a priori.

Le attività intellettuali hanno peculiarità uniche e che afferiscono il rapporto di natura strettamente fiduciaria tra il cittadino e chi offre lavoro intellettuale. Lo Stato deve tutelare non solo la qualità ma la esclusività delle professioni intellettuali precisando che ci si debba riferire a professioni protette legate agli interessi pubblici primari e generali alla cui soddisfazione è indirizzato il loro esercizio.

Gli attori del contenzioso dovranno comunque essere provvisti del loro avvocato difensore, nonché di un consulente tecnico di parte. Sono previste sanzioni amministrative e penali per il dirigente che ometta tale verifica. In ogni caso di contenzioso tra il professionista ed il cliente saranno da applicarsi obbligatoriamente le piene le parcelle professionali.